Lagerström och lagerströmsmätning

Författare: Kim Tonsberg Kristensen
Servicetekniker, STYREG

Lagerströmmar kan stoppa din produktion


Har du upplevt oförklarligt haveri på en elmotor i kombination med frekvensomformare? Stod produktionen stilla tills motorn eller lagren byttes ut?

Här fokuserar vi på ett av de osynliga problem som mycket väl kan orsaka mysterium och som kräver specialistkunskap för att upptäcka. Fenomenet kallas lagerströmmar.

Bild 1 Demonterat kullager. Du kan se ett matt mönster på insidan av den yttre kransen (stor ring till vänster)
Bild 2 Typiska spår från lagerströmmar – i närbilden av ytterkransen syns de små rektangulära effekterna tydligt

Lagerströmmar är därför en oönskad ström som passerar genom lagret i elmotorn. Orsaken, som nämnts ovan, är att strömmen inte kan korrekt flöda tillbaka genom installationens jordledare. Lagerströmmar kan orsaka skador på själva lagret, vilket resulterar i vibrationer, hörbart oljud och oönskad värmeutveckling – och på den elektriska sidan: ökat motstånd och därmed högre strömförbrukning.

I vissa driftsmiljöer är lösningen ofta på större elmotorer att schemalägga lagerbyte, kanske på tillverkarens rekommendation, kanske för att buller har observerats och man har lärt sig att lagerbyte elimineras oljudet en tid (innan de återvänder). I vissa fall byts mindre motorer ut med fasta (och korta) intervaller.

För våra kunder är produktionsstopp alltid obekväma och infaller vid godtyckliga tider. För många fabriker eller produktionsenheter är det relevant att förstå detta fenomen lagerströmmar för att minska framtida oplanerat underhåll.

Men låt oss titta på fenomenet med lagerströmmar som vi själva har tillbringat ett antal år att försöka förstå. Idag har vi både kunskap och många lösta fall i våra kunder som upplevelsebas. Dessutom har vi idag specialiserad mätutrustning och ett metallurgiskt laboratorium i bakgården för att hjälpa oss.

Casestory 1:

Vi hittade en elinstallation där utjämningspotentialen hade väsentligt förändrats utifrån det dimensionerade. Vid ofullständig jordanslutningen kunde den stigande spänningen inte korrekt ledas till jord, och hittade därför ett annan utväg för urladdning. I detta fall skedde det via lagret i motorn och tillbaka till jord.

Notering: Vid förändring av installationen kan också utjämningspotentialen ha ändrats och installationen kräver därför en ny genomgång.

Anledningen:

När en produktionsprocess optimeras genom att installera en frekvensomformare för att styra elmotorn, orsakar det en stor förändring i sinuskurvan som appliceras på motorn. I stället för en perfekt sinuskurva appliceras nu en ungefärlig kantig kurva som ett resultat av skiftmönstret inuti frekvensomformaren. Denna snabbt växlande ”sinuskurva” kan orsaka en spänningsskillnad mellan stator och rotor.

Bild 3 Motor driven av normal tillförsel (DOL)
Bild 4 Motor driven av frekvensomvandlare drift.

Konsekvens

Lagerströmmar uppstår när spänningsdifferensen blir så hög mellan statorn och rotorn och den enda väg för avledning är genom motorns lager. Detta kommer att orsaka mikroskopiska punktsvetsar, men hur stor skada som uppstår är beroende på hur mycket spänning som byggs upp och hur många urladdningar per sekund som uppstår. Denna bedömning görs på grundval av specialiserade mätningar samt empiriska kunskaper.
Bild 5 Exempel på uppställd redovisning.
Bild 6 Lagerström i kullager.

Detektering

I processen ser du en ökad strömförbrukning då motståndet i lagret ökar och det blir mer onormalt brus från motorn.

Bild 7 Mätning av lagerströmmar med Fluke MDA-550.
Bild 8 Mätning på bäring med FLUKE MDA-550

Lösningar

Spänning som byggs upp och urladdas kommer alltid gå vägen där motståndet är minst. Det innebär att installationens jordanslutningar måste vara korrekt utförd.

I andra fall är ett COMMON Mode-filter att rekommendera (CMM finns till motorstorlekar från 0,75 kW upp till 1,4 MW). De tre motorfaserna passerar genom filtret (ringkärna) och montagen av den samma görs under kort tid. De elektriska effekterna visas omedelbart. CMM eliminerar lagerströmmar, men redan existerande skador på lagret kvarstår och därför bör det bedömas om ett planerat lager/motorbyte för att undvika oförutsedda stopp i framtiden.

Fler industrikunder blir medvetna om lagerströmmar – också beroende på att våra kollegor i branschen fokuserar på ämnet. Vi ser i samband med uppstart av nya anläggningar ett antal ökande fall där kunden vill skydda sig från lagerströmmaras framväxt. Det finns flera sätt att undvika lagerströmmar:
  1. växla till keramiska lager (löser problemet, men orsaken kvarstår)
  2. 2. kolborstar från AEGIS (dock problematiska för olja i luften)
  3. montera ett dU/dT-filter eller sinusfilter (optimalt för långa motorkablar eller äldre motorer)
  4. installation av CMM-Kit (enkel, snabb och billig lösning)
Man kan välja mellan att eliminera orsakerna till lagerströmmar eller mildra konsekvenserna. När du ringer din rådgivare /tekniska säljare inom motorstyrenheter, försök att ha tänkt igenom följande:
  • finns det motorer i er verksamhet som plötsligt havererar – kanske upprepande gånger?
  • är det oväntat missljud från motorn?
  • om så är, göra en uppskattning av de ekonomiska konsekvenserna.
  • kan produktionen stängas av när så önskas eller kan utbyten utföras i underhållsfönster som schemaläggs långt i förväg?
Vid AEGIS-OSC-9100 lägerströmsmäter och tilhörande kolborstasimulator kan vi snabbare konstatera lägerströmmarnas eksistens och betydning. Tillsammans med Fluke MDA-550 motortestare kan vi bekräfta eller dementera många förnimmelser och förkorta felsökningstiden.

Casestory 2:

En kund har nyligen fått renoverat en kompressor samt utbyta av lager, men efter några få månader börjar kompressorn att göra mycket mer ljud än vanligt.

Mätning av lagerströmmar visar att det är över 20.000 genomslag i sekunden, större än 10 Volt. Schemat i figur 5 indikerar att det endast några få månader kvar av lagrets livslängd.

Genomgång och optimering av utjämningspotentialen samt montering av CMM- kit utförs, därefter sker mätning som indikerar normal livstid (L10) som förväntas av lagret.

Om denna artikel väcker några frågor hos er, kontakta oss gärna oss för en telefonbedömning, där vi tillsammans kan avgöra om din AC-motor behöver en komplett mätning med en rapport.
Tyckte du om den här artikeln? Hoppa vidare och läs lite om ôvertoner