Övertonsmätning

Författare: Kim Tonsberg Kristensen
Servicetekniker, STYREG

Introduktion


Tycker du att din transformator och matningskablar blir onormalt varma? Löser effektbrytaren oförklarligt utan att det har varit möjligt att finna orsaken? Är det elektroniska komponenter som ofta havererar och behöver bytas? Eller har du en produktionslinje som oförklarligt inte fungerar korrekt? Då kan orsaken vara dålig spänningskvalitet. En hel del elektriska komponenter varav frekvensomformare använder sig av switchad likriktare. I frekvensomformare fall förändras matningsspänningen från växelspänning (AC) till en likspänning (DC) med hjälp av med en 6-puls likriktare.
Bild 1: 3 fas likriktare med 6 dioder.
Bild 2: Strömkurva vid försörjningsfas
Strömmen genom dessa likriktare är inte sinusformad men kommer att ha två ”toppar” när likriktaren öppnar för energin i elektronerna. Den strömkurva som frekvensomvandlaren använder betyder nu att förutom den grundläggande strömmen som får motorn att rotera, kommer det nu också att finnas några underliggande strömmar. För en frekvensomvandlare som arbetar med 6-puls likriktare vill de harmoniska strömmarna vara på 6: e. övertonen, plus minus ett. Med andra ord, den 5: e och 7: e övertonen, som för övrigt är de mest störande övertonerna. De nästa, blir 2 gånger 6 plus minus en, det vill säga den 11: e och 13: e övertonen, och så fortsätter det uppåt. Denna förvrängda ström kallas THiD (Total Harmonic current Distortion) och går från frekvensomvandlaren och tillbaka mot transformatorn. För en Danfoss-VLT frekvensomvandlare med DC-spolar kommer THiD normalt att vara ca 40%. Utmaningen uppstår nu genom att strömmen är ett dynamiskt värde som förändras i förhållande till förbrukning.
Bild 3: Den sammanslagna THiD kommer att vara varierande beroende på belastningstyp.
Kanske tidvis är transformatorn inte tillräckligt kraftfull eller vårt el-nät är inte särskilt ”starkt”. Den höga förvrängda strömmen, THiD (Total Harmonic current Distortion) gör skillnaden i konsekvens, beroende på om distribution sker från ett kraftfullt europeiska el-nät eller om el-försörjningen sker från en liten generator på ett fartyg. Problem uppstår när spänningskurvan börjar förvrängas, den kallas THvD (Total Harmonic voltage Distortion). Om detta påverkas av strömmen, sprids den dåliga spänningskvaliteten över hela installationen.
Tumregeln:

Om transformatorn belastas mer än ca 60%, och i huvudsak av last från frekvensomformare föreligger stor risk för problem med spänningskvalitet.

Bild 4: Exempel av THvD och THiD i el-försörjningen.

Konsekvenser i produktionen


Vi ser problemen uppstå på två olika sätt:
  1. 1. I en nyinstallation där belastningsformen inte har utvärderats och frekvensomvandlare är den största belastningen på transformatorn. Lyckligtvis händer detta sällan att utvärdering försummats, eftersom de flesta företag som designar installationen förstår harmoniska störningar och tar hänsyn till detta. Det är också möjligt att simulera en installation och därifrån rekommendera ett korrekt val av transformator.
  2. Vi stöter ofta på installationer som kontinuerligt har utökats med fler och fler frekvensomvandlare. Här ökar den harmoniska förvrängningen över tiden och plötsligt når en nivå där kunden börjar uppleva fel.
Oväntade produktionsstopp är obehagliga och kan vara dyra. För felsökning är det enklast om det beror synliga fel såsom trasiga mekaniska komponenter eller igensatta filter. Men när källan till felet är osynlig orsakar det ofta förvirring. För exempel kan effektbrytaren lösa ut oförklarligt. Den är inställda på nominell märkström, men kan värmas upp ganska starkt på grund av harmoniska strömmar.

Faktaboks: Krav spänningsförsörjning.

Spänningskvaliteten i Danmark måste leva upp till olika standarder beroende på leverantör. Det vanligaste är EN 50160 och det förklaras i dokumentet Recommandation 16: Spännings kvalitet i lidssnät ’utgiven av Danska Energi. I avsnitt 4.7 ger ut på att ”THD-mätt som en 10-minuters genomskärning månst vara mindre än eller lika med 8 %

I en livsmedelsproduktion kan ett oväntat stopp innebära tidsförlust, batch som måste kasseras på grund av miss i produktion, extra städning, intern rapportering, övertid, samtal med tekniker och leverantörer. Om felet inte hittades entydigt finns det fortfarande en osäkerhet och ledningen kommer troligen att fråga om det kan hända igen?

Vad kan göras?


Med avancerad mätutrustning närvarande, kan nivån på harmoniska strömmar registreras, för att därefter ligga till grund för planering av lämplig åtgärd för reducering av harmoniska strömmar.

Det första steget är att precisera problemets omfattning. Vi kartlägger om de harmoniska strömmarna är lokaliserade till endast en transformator eller om den passerar genom transformatorn och sprider sig på 10kV-nätet?

Eftersom en vanlig mätanordning fortfarande visar en normal spänningsförsörjning är det nödvändigt att mäta de harmoniska förvrängningarna och observera sinuskurvan. Styreg använder Fluke 438 ” Power Quality and Motor Analyzer ”och samt Fluke MDA-550 ”Motor Drive Analyzer” för att analysera spänningskvaliteten.

Bild 5: Fluke MDA550
Bild 6: Exempel på diagnos
Bild 7: Harmonisk förvrängning (23%)

Steg två är då att hitta den optimala lösningen för installationen. Något av följande alternativ kan avhjälpa problemet:

  1. Montera passivt övertonsfilter framför frekvensomformare (Metod1)
  2. Införliva aktivt filter inuti en enhet (Low Harmonic Drive, Metod2)
  3. Ställ in ett aktivt filter framför alla frekvensomformare (Metod 3)
  4. Byt ut transformatorn till en större modell som klarar övertonsströmmen
  5. Använd 12-puls frekvensomformare med specialtransformator
  6. Använd Active Front End frekvensomformare (AFE)

Metod 1:

Bild 8: Lösnings: Passivt filter framför den enskilda enheten. [THiD <5-10%]

Metod 2:

Bild 9: Lösnings: Aktivt filter integrerat i frekvensomvandlare. (LHD). [THiD <3%]

Metod 3:

Bild 10: Lösning: Aktivt filter som kompenserar för alla konsumenter. [THiD <3%]

Styreg, som servicepartner åt Danfoss och Comsys, har både stor och lång erfarenhet av deras produkter och inte minst gällande aktiva filter Danfoss AAF006 & Comsys.

Dessa filter är vanliga åtgärdsmetoderna. Men det finns flera, om än dyrare, metoder. För större frekvensomformare är dock ett alternativ att sänka de harmoniska strömmarna genom att använda en 12-puls frekvensomvandlare eller en AFE-frekvensomvandlare (Active Front End). För en AFE-frekvensomvandlare är det också möjligt att återföra bromsad energi till el-nätet från applikationer med hög tröghet (fläktar, centrifuger eller kranar)

Ett exempel från vår vardag: En fabrik upplevde att deras luftkompressor ofta stoppade med följande larmbeskrivning, ”fel i spänningsförsörjningen” – men en tillkallad elektriker fann att spänningsnivån faktiskt var i ordning och bedömde att inga fel förelåg. Därefter mätte STYREG’s tekniker med specialutrustning den harmoniska spännings-distorsionen (THvD) till 10-12%. Ett aktivt filter installerades på matarkabeln vilket minskade THvD från ovanstående till ca 5% och kompressorn har därefter varit i drift utan oförklarliga stopp.